ZUŠ Soběslav
ZUŠ Soběslav

ZUŠ Soběslav

Aktuality

 

ZUŠ Soběslav oslavila 1. 5. 2021 výročí 70 let od založení školy.

Více na odkazu:

galerie/akce/vyroci-skoly-70-let/

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021 do odvolání:

Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ), není stanovena povinnost dokládání testování.

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. června 2021 do odvolání:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: o Podmínky pro zpěv u vybraných oborů vzdělání. Je navýšen maximální možný počet přítomných žáků a studentů v místnosti z 6 na 30 v oborech, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, tj. některých oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol. Obecně je zpěv jako součást vzdělávání, s výjimkou uvedených oborů či studijních programů a s výjimkou mateřské školy, nadále zakázán. 

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021 do odvolání:

V základních uměleckých školách

▪ je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,

▪ je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:

• žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

a) prokáže, že

o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021 do odvolání:

▪ na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině, 

    • žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2 , 

▪ na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,

    • žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže. 

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. dubna 2021 do odvolání:

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá formou individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Výslovné umožnění zpěvu v základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální konzultace).

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání:

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá formou individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021:

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

__________________________________________________________________________