ZUŠ Soběslav
ZUŠ Soběslav

Přijímací řízení


INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM V ZUŠ SOBĚSLAV NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení a milí rodiče, žáci, studenti. Přemýšlíte-li o studiu u nás, bude se hodit několik základních informací, neváhejte nás kontaktovat, pokud se budete chtít dozvědět více. To, co zůstává skryto mezi následujícími řádky je fakt, že my učitelé jsme připraveni rozvíjet nadání našich svěřenců s láskou, ohleduplností a respektem. Snažíme se s každým individuálně dosáhnout nejen jeho technického maxima, ale také utvářet radost a prožitek z umění. K tomu nám pomáhají nejen letité zkušenosti, ale i dobré zázemí.  A protože se jedná o proces oboustranný, těšíme se na spolupráci a nové žáky. Základní umělecká škola v Soběslavi patří do národní sítě škol, které rozvíjí nadání a talent svých žáků pod vedením aprobovaných pedagogů a umělců ve dvou uměleckých oborech: hudebním a výtvarném. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu ZDE, který vychází z národního kurikula.

 

Talentová zkouška

Předpokladem pro přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky. Podrobnosti k talentové zkoušce a hodnotící kritéria najdete ZDE V hudebním oboru se jedná o 5 úloh sledujících školní zralost a hudební předpoklady, výtvarný obor sleduje jak u pěti donesených prací, tak i u zadané práce při zkoušce zralost výtvarného projevu a schopnost výtvarného vyjádření.

Kritéria pro přijetí: pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 40 bodů ze 75 možných.

 

Podáním přihlášky ke studiu nevzniká nárok na přijetí ke studiu. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě těchto kritérií:

 

Hodnocení u talentové zkoušky

 

Volná kapacita školy/oboru

O přiřazení žáka k jednotlivému pedagogovi rozhoduje ředitelka školy na základě organizačních potřeb školy.

Při vyplnění přihlášky obdržel každý uchazeč jedinečné registrační číslo, které bylo odesláno na e-mail zákonného zástupce. Na tento e-mail zároveň bude 21. 6. 2024 zasláno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Zákonní zástupci přijatých uchazečů ke studiu obdrží veškeré potřebné informace k výuce emailem také 21. 6. 2024. Ukončení studia v ZUŠ ze strany žáka je možné pouze na základě písemné odhlášky a to k 31. 1. 2025 nebo k 30. 6. 2025.  Důvodem k ukončení studia ze strany školy je: nesplnění postupových zkoušek, hrubé porušení školního řádu, nezaplacení úplaty za vzdělávání.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů, popř. náhradníků, bude zveřejněn na webových stránkách školy a na informační vývěsce ve škole nejpozději 21. 6. 2024 pod registračními čísly. Finální přidělení k jednotlivým pedagogům bude známo 2. 9. 2024.

Zveřejněním seznamu se považuje oznámení o přijetí ke studiu za doručené. Škola již písemné vyrozumění uchazečům nezasílá.

Vzdělávání v ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

V základních uměleckých školách se na základě výše uvedené vyhlášky hradí úplata za vzdělávání. Tato úplata tvoří jediný provozní příspěvek školy, ze kterého je placen provoz budovy, nákup a údržba hudebních nástrojů, výtvarných potřeb, atd. Z úplaty nejsou hrazeny platy zaměstnanců školy. Úplata za vzdělávání je vybírána 2 x za školní rok (1 x za pololetí). V 1. pololetí je datum splatnosti 15. 9. 2024, v 2. pololetí je datum splatnosti 15. 2. 2025. Příspěvek na úplatu si mohou zájemci vyřídit přes podpůrné programy, například Aktivní město ZDE nebo kroužky pro Jihočechy ZDE . Při studiu dvou a více studijních zaměření v hudebním oboru, může být na základě písemné žádosti poskytnuta sleva z úplaty za vzdělávání ve výši 400 Kč/pololetí za druhý studovaný nástroj. Zaplacená úplata se nevrací. Pokyn k úhradě za 1. pol. bude rozeslán e-mailem v měsíci srpnu. Po domluvě lze požádat o splátkový kalendář.

 

Výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ Soběslav pro školní rok 2024/2025

OBOR HUDEBNÍ

HODINY/

TÝDEN

PLATBA /POLOLETÍ

Přípravné studium (Hudební abeceda a Zpívánky)

2

1.600 Kč

Přípravné studium (Hudební abeceda, Zpívánky, nástroj)

2-3

1.900 Kč

Přípravné studium (předškoláci - nástroj, Zpívánky)

1-2

1.600 Kč

Zpívánky (předškoláci)

1

800 Kč

Základní studium I., II. (nástroj, nauka, volitelné předměty)

2+

1. 900 Kč

Sborový zpěv (jako hlavní obor)

2+

800 Kč

Studium pro dospělé (18+, denní forma SŠ, VOŠ)

2+

1.900 Kč

OBOR VÝTVARNÝ

HODINY/

TÝDEN

PLATBA/

POLOLETÍ

Přípravné studium

2

1.900 Kč

Základní studium I. II.

3-4

1.900 Kč

 

ZUŠ Soběslav nabízí k zapůjčení hudební nástroje.

 

DRUH NÁSTROJE

PLATBA /MĚSÍC

Nástroje pro začínající hráče

75 Kč

Celé nástroje včetně obalu

100 Kč

Klavír akustický (pianino)

300 Kč

 

Mgr. Hana Hlavsová

ředitelka školy